Akta 538

AKTA PERANCANG BANDAR 1995 [AKTA 538]

 

Akta Perancang Bandar 1995 [Akta 538] digubal untuk membuat peruntukan bagi pendaftaran Perancang Bandar dan bagi maksud yang berkaitan dengannya. Dengan kata lain, Akta 538 ini digubal bagi mengiktiraf dan mengawal selia profesion Perancang Bandar.

Ia mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1996. Akta 538 terbahagi kepada 8 Bahagian yang mengandungi 52 seksyen dan 1 Jadual. Akta 538 ini mengandungi peruntukan perincian seperti berikut:

Bahagian I             Permulaan (Tajuk Ringkas, Mula Berkuat Kuasa dan Tafsiran)

Bahagian II            Lembaga Perancang Bandar

Bahagian III           Pendaftaran Perancang Bandar

Bahagian IV           Amalan Perancangan Bandar Oleh Pertubuhan Perbadanan

Bahagian V            Celaan, Penggantungan, Pembatalan, Penyingkiran dan Kemasukan Semula

Bahagian VI           Rayuan

Bahagian VII          Kesalahan-kesalahan

Bahagian VIII         Am

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC